ผลิตภัณฑ์ใหม่

บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับ

สินค้าอุปโภค-บริโภค เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสินค้าจากชุมชน (OTOP)