บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ได้ทำการผลิตขวด PET ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับขวด น้ำดื่ม น้ำผลไม้ และอื่นๆ

ตามรูปแบบ และยี่ห้อสินค้าต่างๆ ซึ่งขวดพลาสติก PET นี้ เราได้ออกแบบและกำหนดขนาด

ของขวดตามมาตรา๗านไว้ ด้วยกันหลายขนาด ซึ่งมีรูปทรงหลายแบบ เพื่อตอบสนองตาม

ความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้ผู้ให้ผลิตภัณฑ์ได้เลือกใช้ขวดที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

มั่นใจในคุณภาพ และความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก